25.07.2017 07:00:35

Norsk Hydro: Bedre resultat som følge av høyere aluminiumpriser

Related content
23 mai - 
Norsk Hydro: Nytt styremedlem i Hydro
16 mai - 
Norsk Hydro: Hydro inngår ny langsiktig kraftavtale for..
14 mai - 
Norsk Hydro: Hydro utnevner Thuestad som ny leder for B..

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.930 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.284 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere aluminiumpriser og en gunstig valutakursutvikling.

Lavere realiserte aluminapriser og økte råvarekostnader hadde negativ innvirkning på resultatet.

 • Underliggende EBIT 2.930 millioner kroner

 • Høyere realiserte "all-in" aluminiumpriser, som ble delvis utliknet av lavere realiserte aluminapriser og høyere råvarekostnader.

 • Resultatet i Valsede Produkter påvirket av reduserte marginer knyttet til produktmiks og driftsproblemer

 • Rekordhøyt kvartalsresultat i Sapa

 • Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 500 millioner kroner i 2017

 • Avtale om å overta Sapa, ventet gjennomført i løpet av andre halvår 2017

 • Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017

 • 4-6% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017, det globale markedet stort sett i balanse

- Høyere aluminiumpriser i kvartalet har styrket resultatene, og jeg er glad for å se at Sapa leverer rekordresultater og fortsetter den sterke trenden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. - Hydro vil bekrefte sin posisjon som verdens ledende integrerte aluminiumselskap med avtalen om å kjøpe Orklas andel på 50 prosent i det verdensledende ekstruderingsselskapet Sapa. Transaksjonen styrker vår strategiske retning om å bli bedre, større og grønnere, med en solid portefølje, unik kompetanse og kunnskap gjennom hele verdikjeden, sier Brandtzæg. Avtalen ventes gjennomført i andre halvdel av 2017, og er gjenstand for godkjenning fra konkurransemyndigheter i enkelte regioner.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned i forhold til første kvartal. Lavere realiserte aluminapriser, drevet av en svakere aluminaindeks og et høyere forbruk av råvarer, påvirket resultatet negativt, mens høyere salgsvolum bidro positivt. Aluminaraffineriet Alunorte og bauksittgruven Paragominas hadde høyere produksjon i andre kvartal etter planlagt vedlikehold i første kvartal. Oppstarten av det nye pressfilteranlegget som skal fjerne og resirkulere lut fra avgangsmassen har medført økte kostnader ved aluminaraffineriet.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i andre kvartal, grunnet høyere realiserte all-in metallpriser, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg vesentlig i andre kvartal, hovedsakelig grunnet positive valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til bedre resultater fra handelsvirksomheten. Resultatene fra omsmelteverkene forbedret seg også i andre kvartal, som følge av økte salgsvolumer og dekningsbidrag.

- Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte gjennomsnittmarginer, som skyldes produktmiks og en avsetning for kompensasjon til ansatte som hovedsakelig er knyttet til tidligere år. Driftsproblemene fra første kvartal er delvis løst, noe som har redusert de negative kostnadseffektene på resultatet for andre kvartal. Aluminiumverket i Neuss har hatt fordel av metallprisutviklingen og lavere aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere produksjon og priser.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, og selskapet leverte et rekordhøyt kvartalsresultat. Dette er i tråd med det generelle sesongpreget i markedet, men er også knyttet til forbedringer i selskapet.

Hydro gjorde framskritt i forbedringsprogrammet "Bedre." Selv om resultatet er litt bak plan venter vi å nå både målet om 500 millioner kroner for året og 2,9 milliarder kroner innen 2019.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,1 milliarder kroner, og var 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,3 milliarder kroner, inkludert utbytte på 1,5 milliarder kroner fra Sapa og oppbygging av driftskapital grunnet sesongeffekter og høyere priser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,1 milliarder kroner. Det ble utbetalt 2,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.946 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater på 66 millioner kroner, og positive metalleffekter på 138 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også et netto tap på 56 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater og netto valutatap.

Resultat etter skatt utgjorde 1.562 millioner kroner i andre kvartal. Dette omfatter et netto valutatap, i hovedsak urealisert, på 918 millioner kroner, som reflekterer en svekkelse av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens styrkingen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har gitt et urealisert tap på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje

Andre kvartal 2017

Første kvartal 2017 % endring forrige kvartal Andre kvartal 2016 % endring samme kvartal i fjor

Første halvår 2017

Første halvår 2016 Året 2016
         
Driftsinntekter

24,591

23,026 7 % 20,391 21 %

47,617

40,529 81,953
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT)

2,946

2,410 22 % 1,978 49 %

5,356

3,672 7,011
Poster ekskludert

(16)

(126) 87 % (360) 96 %

(141)

(552) (586)
Underliggende EBIT

2,930

2,284 28 % 1,618 81 %

5,214

3,119 6,425
         

Underliggende EBIT:

        
Bauksitt & Alumina

662

756 (12) % 174 >100%

1,418

363 1,227
Primærmetall

1,486

900 65 % 702 >100%

2,386

1,020 2,258
Metallmarkeder

244

24 >100% 75 >100%

268

241 510
Valsede Produkter

84

106 (21) % 242 (65) %

191

491 708
Energi

284

423 (33) % 301 (6) %

707

699 1,343
Øvrig og elimineringer

170

74 >100% 125 37 %

245

306 380
Underliggende EBIT

2,930

2,284 28 % 1,618 81 %

5,214

3,119 6,425
         
Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA)

4,335

3,762 15 % 3,222 35 %

8,097

6,131 12,485
Underliggende EBITDA

4,319

3,637 19 % 2,862 51 %

7,956

5,578 11,474
         
Resultat

1,562

1,838 (15) % 2,077 (25) %

3,401

4,459 6,586
Underliggende resultat

2,214

1,580 40 % 1,126 97 %

3,795

1,949 3,875
         
Resultat per aksje

0.73

0.86 (16) % 0.95 (24) % 1.59 2.08 3.13
Underliggende resultat per aksje

1.04

0.75 38 %  0.52 >100%  1.79  0.91  1.83
         

Finansielle data:

        
Investeringer

1,420

1,372 4 % 1,711 (17) %

2,792

3,681 9,137
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt

(5,146)

(5,358) 4 % (8,758) 41 %

(5,146)

(8,758) (5,598)
         

Nøkkeltall fra driften

        
         
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn)

2,943

2,400 23 % 2,609 13 %

5,343

5,292 11,132
Produksjon av alumina (1 000 tonn)

1,576

1,523 3 % 1,554 1 %

3,099

3,071 6,341
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn)

523

516 1 % 518 1 %

1,039

1,032 2,085
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)

 1,902

 1,757 8 %  1,546 23 %

 1,828

 1,522  1,574
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)

 16,265

 14,798 10 %  12,826 27 %

 15,517

 12,887  13,193
Realisert USD/NOK vekslingskurs

8.55

8.42 2 % 8.30 3 %

8.49

8.47 8.38
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn)

239

241 (1) % 238 0 %

480

467 911
Sapa salgsvolumer 50% (1 000 tonn)

180

178 1 % 183 (2) %

357

358 682
Kraftproduksjon (GWh)

2,369

2,869 (17) % 2,674 (11) %

5,238

5,835 11,332

Investorkontakt

Kontakt Stian Hasle

Mobil +47 97736022

E-post Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt Halvor Molland

Mobil +47 92979797

E-post Halvor.Molland@hydro.com

  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q2 2017 Rapport

Q2 2017 Presentasjon


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Norsk Hydro via Globenewswire

Attachment 1: Q2 2017 Presentasjon.pdf
Attachment 2: Q2 2017 Rapport.pdf

Send kommentar

Related debate

 • 1 uke
 • 1 måned
 • 1 år
Ingen indlæg

*Wilson ASA: Kvartalsrapport 4Q 2017

22.02.2018 09:03:06
  Wilson Asa rapporterer økt inntjening og driftsresultat for fjerde kvartal 2017. Konsernet oppnådde i fjerde kvartal 2017 brutto fraktinntekter på MEUR 71,4, opp fra  MEUR 62,5 i fjerde kvartal 2016. Konsernet har i samme periode oppnådd lav kostnadsvekst fra MEUR 26,0 i fjerde kvartal 2016 til MEUR 26,4 i fjerde kvartal 2017. Konsernet leverer således et driftsresultat før avskrivninger (E..

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20.02.2018 07:41:19
Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. februar 2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 20. februar 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.220.120 aksjer. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 This announcement is distr..

Statoil ASA: Meldepliktig handel

16.02.2018 07:23:11
På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. februar 2018 kjøpt 530.143 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 174,67 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 8.492.494 aksjer. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 This announcement is distributed by Nasdaq Corporate S..

Mest leste nyheter

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uke

Related stock quotes

Norsk Hydro 51,14 -3,6% Fallende aksjekurs

Buy and sell signals

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018   Betingelser og vilkår
Kursinformasjon leveres av Morningstar.
Alle kurser er 15-20 minutter forsinket som følge av distribusjonsavtaler satt av de forskjellige børserne.
 
laurdag 23. juni 2018 10:29:57
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: LiveBranchBuild_20180619.1 - EUROWEB2 - 2018-06-23 10:29:57 - 2018-06-23 10:29:57 - 8 - Website: OKAY