09.02.2017 06:59:19

Norsk Hydro: Fjerde kvartal 2016: Høyere alumina- og aluminiumpriser styrker resultatet

Related content
16 apr - 
Norsk Hydro: Invitasjon - Presentasjon av Hydros result..
12 apr - 
Norsk Hydro: Innkalling til generalforsamling 2018
10 apr - 
Norsk Hydro: Albras reduserer aluminiumproduksjonen med..

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 1 829 millioner kroner i fjerde kvartal, sammenliknet med 1 477 millioner kroner i tredje kvartal.

 

Høyere realiserte alumina- og aluminiumpriser styrket resultatet i kvartalet, men ble delvis utliknet av sesongmessig høyere kostnader og lavere salg av aluminiumprodukter. Hydro forventer fortsatt god etterspørsel etter aluminium og aluminiumprodukter, og har en prognose på 3-5% vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017.

 • Underliggende EBIT 1 829 millioner kroner

 • Høyere realiserte "all-in" aluminium- og aluminapriser

 • Rekordproduksjon for Alunorte og Paragominas

 • Svakt resultat i Valsede Produkter grunnet lavere salg og marginer og økte kostnader

 • Forbedringer på til sammen 1,4 milliarder kroner under programmet Bedre i 2016, sammenliknet med målet om 1,1 milliarder 

 • Teknologipiloten på Karmøy og den nye produksjonslinjen for bilkomponenter er på tid og budsjett

 • Forslag til utbytte for 2016 på 1,25 kroner per aksje

 • 3-5% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017, det globale markedet stort sett i balanse

- Etterspørselen etter aluminium er fortsatt god, og prisene har økt, noe som har bidratt til et solid kvartal for Hydro. Jeg er spesielt glad for å se at flere og flere bilprodusenter velger aluminium av hensyn til vekt og miljø. Jeg gleder meg til vår nye produksjonslinje for bilkomponenter i Tyskland kommer ordentlig i gang i år for å dekke den økende etterspørselen i bilindustrien, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Vi har oppnådd bedre resultater enn forventet i forbedringsprogrammet Bedre, med 1,4 milliarder kroner i forbedringer i 2016. Dette arbeidet vil fortsette for fullt i 2017, noe som vil gjøre Hydros virksomhet mer robust gjennom hele verdikjeden og sikre at selskapet er godt rustet for en bedre, større og grønnere framtid, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Bauksitt og Alumina økte betydelig sammenliknet med tredje kvartal. Årsaken til dette er høyere realiserte priser på alumina, som påvirkes av en høyere aluminaindeks og aluminiumprisene på London Metal Exchange (LME). Både bauksittgruven Paragominas og aluminaraffineriet Alunorte nådde en rekordhøy årsproduksjon i 2016 på henholdsvis 11,1 og 6,3 millioner tonn. Det var også en betydelig positiv effekt knyttet til et oppgjør vedrørende oppkjøpet av Paragominas i 2011, som ble realisert i forbindelse med at de gjenværende aksjene i Paragominas ble kjøpt.

- Jeg er svært glad for å se de rekordlave sikkerhetstallene i Hydro i 2016. Kombinert med rekordhøy årsproduksjon både i bauksittgruven Paragominas og ved aluminaraffineriet Alunorte i Brasil, demonstrerer disse resultatene vår langsiktige satsing på optimal drift, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Primærmetall gikk noe ned i fjerde kvartal. Lavere volumer og sesongmessig høyere faste kostnader ble for en stor del utliknet av høyere realiserte aluminiumpriser.

- Byggingen av teknologipiloten på Karmøy, som skal verifisere verdens mest energi- og klimaeffektive aluminiumproduksjon, er godt i gang. Vi forventer å starte produksjonen ved det nye anlegget i fjerde kvartal 2017, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Metallmarked forbedret seg i fjerde kvartal, hovedsakelig som følge av bedre resultater fra handelsvirksomheten, som delvis ble utliknet av noe svakere resultater fra omsmelteverkene.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Valsede Produkter var betydelig lavere sammenliknet med tredje kvartal 2016, hovedsakelig på grunn av sesongmessig lavere volumer, reduserte marginer, høyere vedlikeholdsaktiviteter og høyere kostnader. I tillegg økte avskrivningene noe grunnet oppstarten av den nye automotive-linjen i Grevenbroich i Tyskland i fjerde kvartal. Det at US-dollar styrket seg i forhold til euro bidro positivt, og resultatet ved aluminiumverket i Neuss bedret seg grunnet en økning i "all-in"-metallprisen.

Underliggende EBIT for forretningsområdet Energi økte sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere priser, lavere områdekostnader og økt bidrag fra kommersielle aktiviteter, som delvis ble utliknet av lavere produksjon. Produksjonskostnadene gikk ned grunnet sesongmessig lavere eiendomsskatt, men dette ble delvis utliknet av høyere overføringskostnader og høyere vedlikeholdsaktivitet. Områdekostnadene gikk ned senere i kvartalet i samsvar med bedre overføringskapasitet og bedre hydrologiske forhold (mer nedbør og høyere nivå i reservoarene) i Midt-Norge. 

Underliggende EBIT for samarbeidsselskapet Sapa gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere etterspørsel i markedet.

For året som helhet gikk underliggende EBIT ned til 6 245 millioner kroner, sammenliknet med 9 656 millioner kroner i 2015, hovedsakelig på grunn av en nedgang i realiserte aluminapriser og "all-in"-metallpriser, som delvis ble oppveid av positive valutaeffekter, lavere råvarekostnader og løpende forbedringsarbeid. I 2016 hadde Bauksitt og Alumina rekordhøy produksjon både ved Paragominas og Alunorte, og Sapas resultater ble stadig bedre. Valsede Produkter leverte derimot et svakere resultat, drevet av lavere marginer og høyere kostnader.

Hydro har hatt god fremgang med forbedringsprogrammet "Bedre", som har mål om 2,9 milliarder kroner i årlige forbedringer innen 2019. I 2016 ble det levert årlige forbedringer tilsvarende 1,4 milliarder kroner, noe som overgår målet på 1,1 milliarder kroner.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,6 milliarder kroner i fjerde kvartal til 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Netto kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,2 milliarder kroner. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 2,4 milliarder kroner. 

Hydros styre foreslår et økt utbytte på 1.25 kroner per aksje for 2016. Forslaget reflekterer selskapets langsiktige politikk om å gi sine aksjonærer en pålitelig og konkurransedyktig kontantavkastning, samtidig som de ustabile forholdene i aluminiumindustrien er tatt i betraktning. Forslaget til utbytte representerer et utdelingsforhold på 40% prosent av rapportert resultat etter skatt for året, noe som gjenspeiler Hydros resultater i 2016 og en sterk finansiell stilling.

Hydros styre har revidert selskapets utbyttepolitikk for å reflektere ambisjonen om å utbetale et stabilt eller økende utbytte. Hydros politikk er på lengre sikt å betale et utbytte som i gjennomsnitt utgjør 40 prosent av selskapets rapporterte resultat etter skatt over forretningssyklusen.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 964 millioner kroner i fjerde kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater på 106 millioner kroner og positive metalleffekter på 68 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner, som består av en delvis nedskrivning av balanseførte kostnader grunnet en konstruksjonsgjennomgang av det deleide, planlagte aluminaraffineriet CAP, og et vederlag på 254 millioner kroner knyttet til fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale, begge i Brasil. I tillegg inkluderte rapportert resultat en kostnad på 32 millioner kroner knyttet til en endring i rentesatsen som brukes til å beregne miljøforpliktelser for anlegg ute av drift i Tyskland, og en netto gevinst på 23 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt) knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 1 376 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater på 100 millioner kroner og positive metalleffekter på 48 millioner kroner. Rapportert EBIT omfattet også en kostnad på 124 millioner kroner knyttet til rivingen av anlegget i Kurri Kurri, og nedskrivningskostnader på 140 millioner kroner knyttet til beslutningen om å avhende fabrikken i Hannover. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 15 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster.

For året 2016 som helhet utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 7 011 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på 553 millioner kroner til sammen. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 192 millioner kroner knyttet til rivingen av anlegget i Kurri Kurri, nedskrivningskostnader på 426 millioner kroner knyttet til det planlagte deleide aluminaraffineriet CAP og fabrikken i Hannover, en netto gevinst på 314 millioner kroner knyttet til salg av enkelte anleggsmidler i Grenland, i tillegg til en negativ justering knyttet til salget av valseverket Slim i fjerde kvartal 2015. Andre positive effekter på 223 millioner kroner reflekterer vederlaget knyttet til fullføring av utestående kontraktsfestede avtaler med Vale og kostnaden på 32 millioner kroner knyttet til revurdering av miljøforpliktelser i Tyskland. I tillegg inkluderte rapportert resultat en nettogevinst på 113 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte gevinster på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutagevinster. 

Året før utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 8 258 millioner kroner, inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og negative metalleffekter på til sammen 454 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også en kostnad på 285 millioner kroner knyttet til avviklingen av leiekontrakten for Vækerø Park, og netto tap på avhendelser på 365 millioner kroner, inkludert et tap på 434 millioner kroner knyttet til salget av valseverket Slim og en gevinst på til sammen 69 millioner kroner knyttet til salg av andre eiendeler. I tillegg inkluderte rapportert resultat en netto kostnad på 331 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater, rasjonaliseringskostnader og netto valutatap, i tillegg til et vederlag på 37 millioner kroner knyttet til forsikringsoppgjør i Qatalum.

Resultat etter skatt utgjorde 1 008 millioner kroner i fjerde kvartal, inkludert et netto valutatap på 26 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av euro i forhold til norske kroner, som har påvirket gjeld oppgitt i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

I forrige kvartal var resultat etter skatt 1 119 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 358 millioner kroner, som hovedsakelig reflekterer en styrking av norske kroner i forhold til euro, noe som påvirket gjeld oppgitt i euro i Norge og innebygde valutaderivater i kraftkontrakter.

I 2016 var resultat etter skatt 6 586 millioner kroner, inkludert en netto valutagevinst på 2 266 millioner kroner. Valutagevinsten i 2016 besto hovedsakelig av urealiserte valutagevinster knyttet til gjeld oppgitt i US-dollar i Brasil, og innebygde derivater i kraftkontrakter oppgitt i euro. Valutagevinsten inkluderte også gevinster på intern gjeld oppgitt i euro.

Året før utgjorde resultatet 2 333 millioner kroner, inkludert et netto valutatap på 4 397 millioner kroner. Valutatapet i 2015 besto hovedsakelig av valutatap knyttet til gjeld oppgitt i US-dollar i Brasil, og innebygde derivater i kraftkontrakter oppgitt i euro. Valutatapet omfattet også tap på gjeld oppgitt i US-dollar i Norge.

Nøkkeltall

Millioner kroner, unntatt tall per aksje

 

Fjerde kvartal 2016

 

Tredje kvartal 2016

% endring forrige kvartal  

Fjerde kvartal

2015

 

% endring samme kvartal i fjor

Året

2016

Året

2015

 

 

 

     

 

 
Driftsinntekter

21 250

20 174 5 % 20 374 4 %

81 953

87 694
Rapportert resultat før finansposter og skatt (EBIT)

1 964

1 376 43 % 725 >100 %

7 011

8 258
Poster ekskludert

(135)

101 >(100) % 841 >(100) %

(586)

1 398
Underliggende EBIT

1 829

1 477 24 % 1 566 17 %

6 425

9 656
 

 

 

 

 

 

 

 

Underliggende EBIT:

 

       

 

 
Bauksitt & Alumina

711

153 >100 % 532 34 %

1 227

2 421
Primærmetall

601

637 (6) % 407 48 %

2 258

4 628
Metallmarkeder

152

117 30 % 152 -

510

379
Valsede Produkter

6

211 (97) % 204 (97) %

708

1 142
Energi

359

285 26 % 353 2 %

1 343

1 105
Øvrig og elimineringer

(1)

75 >(100) % (83) 99 %

380

(19)
Underliggende EBIT

1 829

1 477 24 % 1 566 17 %

6 425

9 656
 

 

       

 

 
Rapportert resultat før finansposter, skatt, og av- og nedskrivninger (EBITDA)

3 563

2 792 28 % 2 128 67 %

12 485

13 282
Underliggende EBITDA

3 143

2 753 14 % 2 969 6 %

11 474

14 680
 

 

       

 

 
Resultat

1 008

1 119 (10) % 541 86 %

6 586

2 333
Underliggende resultat

968

958 1 % 1 296 (25) %

3 875

6 709

 

 

       

 

 
Resultat per aksje

0,52

0,53 (2) % 0,23 >100 %

3,13

0,99
Underliggende resultat per aksje

0,47

0,46 2 %   0,59 (21) %

1,83

2,98
 

 

       

 

 

Finansielle data:

 

       

 

 
Investeringer

3 541

1 914 85 % 2 556 39 %

9 137

5 865
Justert netto rentebærende gjeld ved periodens slutt

(5 598)

(8 072) 31 % (8 173) 32 %

(5 598)

(8 173)
Underliggende avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE)

 

       

5.1 %

9.2 %
               

Nøkkeltall fra driften

             
               
Produksjon av bauksitt (1 000 tonn)

3 063

2 777 10 % 2 959 4 %

11 132

10 060
Produksjon av alumina (1 000 tonn)

1 635

1 635 - 1 577 4 %

6 341

5 962
Produksjon av primæraluminium (1 000 tonn)

526

526 - 521 1 %

2 085

2 046
Realisert aluminiumpris LME (USD/tonn)

  1 647

  1 612 2 %   1 555 6 %

  1 574

  1737
Realisert aluminiumpris LME (kroner/tonn)

 

13 659

  13 375 2 %   13 125 4 %

  13 193

  13 813
Realisert USD/NOK vekslingskurs

8,29

8,30 - 8,44 (2) %

8,38

7,95
Salg av valseverkprodukter til eksternt marked (1 000 tonn)

213

231 (7) % 229 (7) %

911

948
Sapa salgsvolumer (1 000 tonn)

155

170 (9) % 156 -

682

682
Kraftproduksjon (GWh)

2 551

2 946 (13) % 2 882 (11) %

11 332

10 894

Investorkontakt

Kontakt Stian Hasle

Mobil +47 97736022

E-post Stian.Hasle@hydro.com

Pressekontakt

Kontakt Halvor Molland

Mobil +47 92979797

E-post Halvor.Molland@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Q4 2016 Presentasjon

Q4 2016 Rapport


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Norsk Hydro via Globenewswire

Attachment 1: Q4 2016 Rapport.pdf
Attachment 2: Q4 2016 Presentasjon.pdf

Send kommentar

Related debate

 • 1 uke
 • 1 måned
 • 1 år
Ingen indlæg

*Wilson ASA: Kvartalsrapport 4Q 2017

22.02.2018 09:03:06
  Wilson Asa rapporterer økt inntjening og driftsresultat for fjerde kvartal 2017. Konsernet oppnådde i fjerde kvartal 2017 brutto fraktinntekter på MEUR 71,4, opp fra  MEUR 62,5 i fjerde kvartal 2016. Konsernet har i samme periode oppnådd lav kostnadsvekst fra MEUR 26,0 i fjerde kvartal 2016 til MEUR 26,4 i fjerde kvartal 2017. Konsernet leverer således et driftsresultat før avskrivninger (E..

Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer

20.02.2018 07:41:19
Aksjene som DNB kjøpte på vegne av Statoil ASA (OSE:STL, NYSE:STO) 15. februar 2018 til bruk i Statoils aksjespareprogram, er 20. februar 2018 viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 8.220.120 aksjer. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 This announcement is distr..

Statoil ASA: Meldepliktig handel

16.02.2018 07:23:11
På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DNB 15. februar 2018 kjøpt 530.143 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 174,67 kroner. Før viderefordeling til ansatte har Aksjespareprogrammet 8.492.494 aksjer. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 This announcement is distributed by Nasdaq Corporate S..

Mest leste nyheter

 • 24 timer
 • 48 timer
 • 1 uke

Related stock quotes

Norsk Hydro 53,34 -0,3% Fallende aksjekurs

Buy and sell signals

 • Trend
 • Pengemaskinen

Copyright Euroinvestor A/S 2018   Betingelser og vilkår
Kursinformasjon leveres av Morningstar.
Alle kurser er 15-20 minutter forsinket som følge av distribusjonsavtaler satt av de forskjellige børserne.
 
måndag 23. april 2018 07:19:10
(UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Version: ReleaseBuild_20180417.1 - EUROWEB4 - 2018-04-23 07:19:10 - 2018-04-23 07:19:10 - 8 - Website: OKAY